Spesifikke problemstillinger ved NAV/TrygdesakerEn nevropsykologisk funksjonsundersøkelse bidrar til vurdering av klientens arbeidsevne og gir et faktagrunnlag ved krav om ytelser etter folketrygdloven. 


En nevropsykologisk spesialisterklæring som gjennomføres tidlig i sykdomsforløpet bidrar til klientens mulighet til å returnere/ forbli i arbeidslivet. Muligheten for dette er atskillig større dersom ventetiden på en utredning ikke blir uforholdsmessig lang.   

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

En nevropsykologisk utredning vil vektlegge både diagnostisering og en bred funksjonsvurdering med tanke på behandling og arbeid.

UFØREPENSJON

En nevropsykologisk utredning vil bidra i vurderingen om attføring er gjennomførbart eller ikke.

UNG UFØR

En nevropsykologisk utredning vil bidra i forhold til diagnostiske avveininger, men også om tilstandens alvorlighetsgrad svarer til lovgivers krav, samt innvirkning på daglig funksjonsevne, attføringsmuligheter og muligheter for ordinært arbeid.

YRKESSKADER

En nevropsykologisk utredning vil bidra til faktagrunnlag som gjør at man kan ta stilling til om sykdommen kan godkjennes som yrkessykdom (For eksempel ved toksisk hjerneskade).

MEDISINSK INVALIDITET

En nevropsykologisk utredning vil bidra til fastsettelse av medisinsk invaliditet etter yrkesskade eller yrkessykdom. Her benyttes invaliditetstabellen (forskrift 21.4.1997 nr. 373).